Pro lékaře

Domácí zdravotní péči může indikovat:

 • Registrující praktický lékař
 • Ošetřující lékař po propuštění klienta z nemocnice (pouze na 14 dní)
 • Od roku 2022 mohou domácí péči indikovat po omezenou dobu (14 dní, v případě paliativní péče až 3 měsíce) rovněž lékaři s dalšími odbornostmi, např. ambulantní specialisté, lékaři poskytovatele poskytující lékařskou pohotovostní službu, lékaři poskytovatele poskytujícího zdravotní služby na urgentním příjmu, a to i v případech, kdy pacient nebyl hospitalizován.

Domácí zdravotní péče musí být indikována na tiskopise poukaz na vyšetření/ošetření DP

Domácí zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Naše agentura má uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Péče není hrazena z prostředků indikujících lékařů ani pacientů.

U pacientů vykonáváme:

 • Podávání léků všech forem, aplikace injekcí, aplikace inzulínu včetně zacvičení
 • Odběry krve a biologického materiálu, kontroly TK a glykemie
 • Ošetřovatelská rehabilitace, nácvik soběstačnosti a základní rehabilitace u ležících či obtížně se pohybujících nemocných, po mozkových příhodách i jiných onemocněních, postihujících pohybový aparát
 • Udržení fyziologických funkcí po úrazech
 • Prevence a léčba proleženin, edukace rodiny, zapůjčení kompenzačních pomůcek
 • Cévkování a péče o permanentní katetry urologických pacientů
 • Léčba, hojení a převazy bércových vředů, hojení pooperačních ran i ostatních defektů ve spolupráci s ošetřujícím lékařem
 • Péče o pacienty s duševním onemocněním
 • Monitoring pacienta
 • Aplikace ordinované parenterální výživy k zajištění hydratace, léčby bolesti (infuze)
 • Aplikace léčby kyslíkem dle ordinace lékaře, včetně zapůjčení oxygenátoru
 • Komplexní ošetřovatelská péče o klienty v terminálním stádiu, paliativní péče
 • Péče o pacienty se stomiemi, PEGem
 • Ošetření dětí od 3 let
 • ošetřování pacientů dle vašich individuálních požadavků
 • Kromě domácí zdravotní péče provádíme v terénu také fyzioterapii (odbornost 902) u vybraných pojišťoven (v roce 2019 máme smlouvu s 207 – OZP a 209 – ZPŠ)

Seznam poskytovaných výkonů

Seznam zdravotních výkonů odbornosti domácí zdravotní péče (925) dle Vyhlášky MZ ČR č.134/1998 Sb.

 • 06311 zavedení a ukončení domácí péče, administrativní činnost sestry v domácí péči (vykazováno pouze 2× za jeden cyklus soustavné domácí péče)
 • 06349 signální kód – pro ošetřování pacientů v terminálním stavu

Kódy výkonů – návštěv dle časového rozlišení – lze ordinovat různými kombinacemi dle časové náročnosti
domácí péče, max. 3x denně

 • 06318 ošetřovatelská návštěva – domácí péče – typ IV. (15 min.)
 • 06313 ošetřovatelská návštěva – domácí péče – typ I. (30 min.)
 • 06315 ošetřovatelská návštěva – domácí péče – typ II. (45 min.)
 • 06317 ošetřovatelská návštěva – domácí péče – typ III. (60 min.)

Kódy výkonů prováděných v mimopracovních dnech a v nočních hodinách

 • 06135 výkon sestry v době od 22 hod – 6 hod
 • 06137 výkon sestry v den pracovního klidu, či pracovního volna

Kódy materiálových nákladů přičtených k návštěvám

 • 06323 odběr biologického materiálu – lze ordinovat max. 3× denně
 • 06325 aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti (aplikace i.v. infuze – dle písemné ordinace oš. lékaře) – lze ordinovat max. 3× denně
 • 06327 ošetření stomií – lze ordinovat max. 3x denně
 • 06329 lokální ošetření – lze ordinovat max. 3x denně
 • 06331 klysma, výplach, cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů – lze ordinovat max. 3x denně
 • 06333 aplikace inhalační a léčebné terapie p.o, s.c., i.m., i.v., UV, event. další způsoby aplikace terapie či instalace léčiv – lze ordinovat max. 3x denně
 • 06335 nácvik a zaučování aplikace inzulinu – lze ordinovat 3× denně, max. 30x za 14 dní
Přejít nahoru